Decoleta

Environmentální politika


Decoleta, a.s se zavazuje k ochraně a tvorbě životního prostředí ve své provozovně a k zabezpečení zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců v pracovním procesu. Decoleta a.s., přijímá odpovědnost za dopady činnosti na životní prostředí.

Vedení podniku společně s jeho zaměstnanci deklarují snahu plnit následující cíle:
  • Dodržovat všechny zákonné předpisy k ochraně životního prostředí, zachování přírodních zdrojů a k zajištění čistšího a bezpečnějšího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance
  • Udržovat, rozvíjet a soustavně zlepšovat systém environmentálního managementu
  • Respektovat hospodárnost a ekonomickou únosnost uskutečňovaných environmentálních programů v rámci zachování udržitelného rozvoje
  • Snižovat objem odpadů a spotřebu zdrojů (materiálu, paliv a energie), prosazovat obnovování těchto zdrojů a recyklaci odpadů tam, kde je to možné
  • Minimalizovat užívání nebezpečných látek a přípravků a tam, kde je to možné, nahrazovat je látkami, které nemají nebezpečné vlastnosti
  • Rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na životní prostředí
  • Využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v problematice životního prostředí
  • Rozvíjet spolupráci s místními úřady, komunitami v místě působení firmy a dalšími zainteresovanými stranami
  • Uplatňovat ekologická kriteria při výběru dodavatelů výrobků, služeb a při uzavírání obchodních vztahů
  • Soustavně hodnotit vlivy všech činností podniku na životní prostředí


Poptávka

Naše výrobky